Strona głównaKontaktBIP
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Do pobrania
Akty prawne
Organizacja ruchu drogowego
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Organizacja ruchu


    Wszystkie osoby planujące wykonać jakiekolwiek prace w pasie drogowym drogi powiatowej, które powodowałyby utrudnienie w ruchu pieszym lub kołowym oraz narażałyby jej użytkowników na jakiekolwiek niebezpieczeństwo, obowiązane są do przedstawienia do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu, który uwzględniłby planowane rozwiązanie czasowej lub stałej organizacji ruchu.

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
 
 
 
 
Opinia Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie

   Do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinna być dołączona opinia zarządu drogi. W celu uzyskania opinii należy złożyć w sekretariacie ZDP Stargard następujące dokumenty:

1. Wnioski o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu.
  • Wniosek o zaopiniowanie projektu czasowej organizacji ruchu

  • Wniosek o zaopiniowanie projektu stałej organizacji ruchu

 

2. Projekt do zaopiniowania w co najmniej 1 egzemplarzu dla czasowej organizacji ruchu i 2 egzemplarzy dla stałej organizacji ruchu. Przedstawiony Projekt musi zawierać:

1)  plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
2) plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 zawierający:
a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
b) parametry geometrii drogi;
3) program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
4) zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
5) opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
6) przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
7) nazwisko i podpis projektanta.
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych