Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Statut


  
Załącznik do Uchwały  Nr XXXII/400/2006
Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28.06.2006r.


 

STATUT

Zarządu Dróg Powiatowych
w Stargardzie Szczecińskim
 
Rozdział I
Przepisy ogólne

 
§ 1.

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim zwany dalej w treści Zarządem działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
 1. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r.  Nr 204 poz. 2086 z późn. zm.)
 2. ustawy z dnia 05 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592, z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.  Nr 249,    poz. 2104, z późn. zm.),
 4. niniejszego statutu.
§ 2.
 1. Zarząd jest jednostką organizacyjną Powiatu Stargardzkiego, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
 2. Zarząd nie posiada osobowości prawnej.
 3. Obszarem działalności Zarządu  jest Powiat Stargardzki.
 4. Zarząd ma siedzibę w Stargardzie Szczecińskim przy ul Bydgoskiej 13/15.

§ 3.

Zwierzchnictwo nad Zarządem sprawuje Starosta.

  
Rozdział II
Cele i zadania Zarządu

§ 4.

1.     Celem działania Zarządu jest realizowanie polityki w zakresie dróg powiatowych.
2. 
   Polityka realizowana przez Zarząd winna opierać się na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi.
3.     Do zadań i zakresu działalności Zarządu należy w szczególności :
3.1.  Współpraca w opracowaniu projektów planów , rozwoju sieci dróg powiatowych .
3.2.  Opracowanie projektów planów finansowania budowy , modernizacji , utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych .
3.3.  Pełnienia funkcji inwestora robót na drogach powiatowych.
3.4.  Utrzymania nawierzchni dróg , chodników , obiektów inżynierskich , urządzeń zabezpieczających ruch , oznakowania i innych urządzeń związanych z drogą .
3.5.  Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu w oparciu o decyzje Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji .
3.6.  Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju .
3.7.  Koordynacja robót w pasie drogowym.
3.8.  Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego , na zjazdy z dróg , na przejazdy po drogach pojazdów o masie całkowitej , naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych .
3.9.  Przeprowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych .
3.10. Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych .
3.11. Wykonywanie robót interwencyjnych , utrzymaniowych i zabezpieczających stan drogi oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego .
3.12. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników .
3.13. Działania zabezpieczające przejezdność dróg w okresie zimowym w oparciu o przyjęte standardy i przyznane środki finansowe .
3.14. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy , modernizacji lub utrzymania dróg.
3.15. Wprowadzanie ograniczeń dla ruchu drogowego bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów , gdy występuje bezpośrednie zagrożenie zniszczenia mienia z powiadomieniem Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji .
3.16. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego .
3.17. Sadzenie , utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz ich pielęgnacja i innej zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi .
3.18. Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie .
3.19. Uzgadnianie projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz opiniowanie stałej organizacji ruchu .
3.20. Współdziałanie z jednostkami Policji do spraw ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu .
3.21. Współdziałanie z samorządami gmin i miast w zakresie budowy , modernizacji , utrzymania dróg powiatowych , przebiegu dróg i organizacji ruchu .
3.22. Wydawanie zezwoleń na umieszczenie i lokalizację urządzeń w pasie drogowym nie związanych z gospodarką drogową .
3.23. Uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych przy drogach .
3.24. Opracowanie projektu przebiegu sieci dróg powiatowych .
3.25. Koordynacja działań zwalczania skutków w wypadku wystąpienia klęsk żywiołowych zagrażających zniszczeniem dróg i obiektów mostowych .
3.26. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji techniczno-kosztorysowej na planowane remonty dróg i ulic .
3.27. Przeprowadzanie przetargów na wykonanie robót i innych prac niezbędnych w zakresie gospodarki na drogach powiatowych w ramach upoważnienia Zarządu Powiatu.
3.28. Wykonywanie koniecznych zadań w zakresie ratownictwa technicznego na drogach w ramach współpracy z Państwową Strażą Pożarną , Policją i komitetem ochrony przeciwpowodziowej .
 

 
Rozdział III
Organizacja i zarządzanie Zarządem

§ 5.
 1. Zarządem kieruje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zwany dalej w treści Dyrektorem.
 2. Starosta powołuje Dyrektora wyłonionego w drodze konkursu.
 3. Zwierzchnikiem służbowym dla Dyrektora jest Starosta.
 4. Dyrektor reprezentuje Zarząd na zewnątrz.
 5. Sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej załatwia Dyrektor na podstawie upoważnienia Starosty.
 6. Dyrektor składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności.

§ 6.

 
 1. W Zarządzie zatrudnia się pracowników na stanowiskach administracyjnych i obsługi.
 2. Dyrektor i pracownicy zatrudnieni w Zarządzie powinni posiadać kwalifikacje określone w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz innych odpowiednich aktach prawnych.

§ 7.

 1. Strukturę organizacyjną oraz regulamin organizacyjny Zarządu zatwierdza Zarząd  Powiatu na wniosek Dyrektora.
 2. Nadzór nad realizacją przez Zarząd zadań z zakresu dróg powiatowych sprawuje Zarząd Powiatu.
 

Rozdział IV
Majątek i gospodarka finansowa
 
§ 8.
 
 1. Majątek nieruchomy niezbędny do prowadzenia działalności Zarządu przekazuje  Zarząd Powiatu  w drodze decyzji w trwały zarząd.
 2. Wyposażenie pomieszczeń nie stanowiące środków trwałych, wyposażenie pracowników w środki czystości i inne zakupy  na bieżącą działalność Zarząd dokonuje ze środków budżetowych do wysokości określonej w planie finansowym, kierując się zasadami efektywnego ich wykorzystania.
 
§ 9.

 1. Sprzedaż środków trwałych wymaga zgody Zarządu Powiatu.
 2. Likwidację wyposażenia Zarządu przeprowadza na zasadach ogólnie obowiązujących, a decyzję o skreśleniu ze stanu podejmuje Dyrektor na wniosek komisji likwidacyjnej.

Rozdział V
Forma organizacyjno prawna

§ 10.

Zarząd jest jednostką budżetową.
 
§ 11.

 
 1. Wydatki na realizację zadań własnych  pokrywane są z budżetu powiatu.
 2. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej pokrywane są z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego a także innych funduszy Unii Europejskiej.

§ 12.

 1. Podstawą gospodarki finansowej Zarządu jest plan finansowy sporządzony przez Dyrektora przyjmowany przez Zarząd Powiatu w drodze uchwały jako element układu wykonawczego do budżetu powiatu.
 2. Zmiany w planie finansowym Zarządu w ciągu roku, mogą być dokonywane w następstwie uchwały Rady Powiatu lub uchwały Zarządu Powiatu.
 3. Gospodarkę finansową Zarząd prowadzi według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych.

§ 13.

Do składania w imieniu Zarządu oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków finansowych oraz innych zobowiązań tego typu posiada uprawnienia  Dyrektor.


Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 14.
 

Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych