Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Regulamin organizacyjnyOrganizacja Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim


1. Kierownictwo Zarządu
1.1. Działalnością Zarządu kieruje Dyrektor Zarządu przy pomocy komórek organizacyjnych i Służby Drogowej
2. Organizacja Zarządu
Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bydgoska 13/15 73 - 110 Stargard Szczeciński
Tel/fax 577-52-19 czynny w dni robocze od godz. 7:00 do 15:00 .
2.1 Struktura organizacyjna Zarządu
Schemat organizacyjny biura Zarządu i Służby Drogowej stanowi załącznik Nr 1
2.2 Biuro Zarządu
 • Dyrektor Zarządu
 • Kierownik Sekcji Technicznej

2.3 Sekcja Techniczna - wykonuje zadania
 • Kontrola stanu dróg i mostów
 • Planowanie i koordynacja utrzymania dróg i mostów.
 • Inżynieria i bezpieczeństwo ruchu
 • Wydawanie decyzji dotyczących ochrony dróg i mostów
 • Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym
 • Uzgadnianie i opiniowanie tras przejazdu pojazdów nienormatywnych
 • Uzgadnianie dokumentacji technicznych
 • Dokumentacja ewidencyjna dróg i obiektów mostowych
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej na remonty dróg i mostów
 • Przygotowanie kosztorysów inwestorskich na utrzymanie dróg i mostów
 • Opracowanie planów zabezpieczenia przejezdności dróg i ochrona mostów w okresie zimowym
 • Koordynacja pracy i działalności Obwodów Drogowych
 • Współpraca z Zarządami Gmin w sprawach związanych z gospodarką na drogach, a w szczególności poprawą ich stanu technicznego
 • Opracowanie wielkości potrzeb materiałowych na utrzymanie dróg i mostów
 • Opracowanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów na wycinkę drzew i krzewów
 • Planowanie w zakresie budowy , modernizacji i robót remontowych na drogach, ulicach i obiektach mostowych
 • Współpraca z uprawnionymi instytucjami w zakresie ochrony środowiska
 • Współpraca z odpowiednimi instytucjami w zakresie ratownictwa technicznego związanymi z ruchem drogowym i klęsk żywiołowych

2.4 Radca Prawny

Obsługę prawną Zarządu wykonuje Radca Prawny Zarządu Dróg Powiatowych , do którego należy między innymi :
 • Reprezentowanie Zarządu w postępowaniu sądowym i administracyjnym
 • Wydawanie opinii prawnych ,umów , zobowiązań i innych dotyczących stosunków prawnych Zarządu
 • Udzielanie porad prawnych z zakresu działalności Zarządu
 • Opiniowanie wydawanych decyzji
 • Obsługa prawna w zakresie postępowań odszkodowawczych

2.5 Sekcja planowania i zamówień publicznych

 • Przygotowanie projektów planów wydatków budżetowych.
 • Opracowanie projektów planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg i obiektów mostowych oraz utrzymania Zarządu Dróg i Służby Drogowej
 • Przygotowanie dokumentacji na przetargi na roboty i usługi w ramach zamówień publicznych
 • Ewidencja i gospodarka gruntami pasów drogowych i dokumentów związanych z uzyskaniem gruntów pod budowę i modernizację dróg i mostów
 • Przygotowanie niezbędnych projektów budowlanych
 • Przygotowanie projektów umów na roboty
 • Uzyskiwanie pozwoleń na budowę
 • Działania w zakresie obsługi i utrzymania zaplecza technicznego
 • Utrzymanie , remonty zaplecza technicznego - budynki , place składowe
 • Ewidencja środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu
 • Ubezpieczenie mienia i sprzętu technicznego
 • Prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych i zaplecza
 • Prowadzenie całości spraw związanych z eksploatacją urządzeń , środków transportowych i maszyn
 • Sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i p.pożarowe
 • Zamawianie i dokonywanie zakupów materiałów i sprzętu dla potrzeb działalności Zarządu
 • Zaopatrzenie w odzież ochronną i roboczą oraz urządzeń sprzętu ochrony osobistej dla pracowników
 • Organizacja szkolenia z zakresu bhp
 • Sprawy związane z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników
 • Ewidencja i akta osobowe pracowników
 • Archiwizacja dokumentów Zarządu
 • Rozliczenia gotówkowe - kasa

2.6 Sekcja finansowo - księgowa

Sekcją kieruje i nadzoruje Główny Księgowy którego prawa i obowiązki reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02 maja 1991 r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 174) z późniejszymi zmianami.

 • Przygotowanie i kontrola realizacji budżetu i preliminarza wydatków .
 • Księgowości finansowej i materiałowej
 • Współpraca ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie planu i wykorzystania budżetu
 • Sprawy ubezpieczenia działalności Zarządu

2.7 Służba drogowa.
Bezpośrednie działania w zakresie utrzymania i ochrony dróg i obiektów mostowych wykonują Obwody Dróg Powiatowych. Obwód Dróg Powiatowych Stargard - obszar działalności : gminy Stargard, Dolice, Kobylanka, Suchań, miasto Stargard Szczeciński. Obwód Dróg Powiatowych - Chociwel - obszar działalności : gminy Chociwel, Dobrzany, Marianowo, Stara Dąbrowa i Ińsko.

Do zakresu działania Obwodu należy w szczególności:
 • Objazdy i kontrola stanu technicznego dróg i obiektów mostowych
 • Wykonywanie robót interwencyjnych na drogach i obiektach mostowych związanych z bezpieczeństwem ruchu
 • Kontrola i nadzór w zakresie ochrony dróg oraz wydanych decyzji przez Zarząd
 • Nadzór i kierowanie robotami utrzymaniowymi na drogach i obiektach mostowych wykonywanymi przez własne grupy patrolowo - konserwacyjne oraz przydzielone im grupy robotnicze i maszyny
 • Opracowanie wniosków potrzeb remontowych , utrzymaniowych i innych dotyczących dróg i obiektów mostowych z przydzielonego obszaru działania
 • Koordynacja i nadzór nad robotami wykonywanymi w ramach umów i porozumień
 • Kierowanie i koordynacja działań nad bezpieczeństwem przejezdności dróg w okresie zimowym
 • Bezpośrednia współpraca i współdziałanie z Zarządami Gmin w zakresie gospodarki na drogach powiatowych oraz poprawą ich stanu technicznego
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych