Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Petycje
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Projekty unijne
 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

   Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

 2018 roku Powiat Stargardzki zrealizował projekt pn.:

„Przebudowa drogi 1704Z od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

 Oś Priorytetowa 5  Zrównoważony transport 

Działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych.

 

Wartość projektu wyniosła 7,9 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwota 3 mln zł.

 

Długość przebudowanego odcinka drogi  0,97 km.

W ramach zadania wykonano: skrzyżowanie typu rondo, chodniki, ścieżki rowerowe, dwie zatoki autobusowe, oświetlenie, kanalizację deszczową, przepust pod drogą, oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego      

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

W dniu 13 marca 2018 roku Powiat Stargardzki podpisał z Województwem Zachodniopomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn.:
„Przebudowa drogi 1704Z od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa 5  Zrównoważony transport 
Działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych.

Planowana wartość projektu wynosi 8,4 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwota 3 mln zł.
Termin zakończenia realizacji inwestycji zaplanowano na październik 2018 r.

Zakres projektu obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1704Z od Węzła Stargard drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudowa skrzyżowania, zakres robót obejmuje:
−  przebudowę drogi powiatowej na odcinku 0,97 km;
−  przebudowę i budowę odcinka drogi gminnej;
−  przebudowę istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo;
−  budowę nowych chodników;
−  budowę ścieżek rowerowych;
−  budowę ciągów pieszo - rowerowych;
−  budowę zatok autobusowych;
−  odtworzenie istniejących zjazdów;
−  budowę dróg dojazdowych do posesji;
−  budowę kanalizacji deszczowej;
−  zapewnienie prawidłowego odwodnienia terenu inwestycji;
−  budowę oświetlenia;
−  przebudowę istniejących sieci kolidujących z przebudowywaną drogą;
−  wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
−  rozbiórkę istniejącego i budowę nowego przepustu pod drogą powiatową;
−  oczyszczenie w niezbędnym zakresie istniejących rowów,
−  wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebudowywana drogą.  • Treść ogłoszenia projektu RPO
  • Treść ogłoszenia projektu RPO II(13.12.2010)
 Dofinansowanie dróg powiatowych z programu PROW 2014-2020 (31.05.2016)


Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych