Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum aktualności


1367917555.jpg


zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/323/08 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 18, poz. 742), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3: uchyla się ust. 2 i 3;

2) w § 4:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) zajęcie pasa drogowego pod obiekty małej architektury 0,01 zł,",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów budowlanych 0,30 zł.".

§ 2. Do decyzji wydanych przed wejściem w życie uchwały stosuje się dotychczasowe stawki opłat za zaję-cie pasa drogowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 4. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Stargardzkiego

Jacek Tomkowiak

- 28.11.2012


Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych