Aktualności
<<< powrót do aktualności
Stargardzka w Marianowie - jest ciąg dalszy !!!
 16 czerwca br. - w obecności Starosty Stargardzkiego p. Iwony Wiśniewskiej, Członka Zarządu p. Ireny Agaty Łuckiej, Wójt Marianowa p. Danuty Ankutowicz oraz przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie, wykonawcy robót, tj. firmy STRABAG Sp. z o.o z siedzibą w Pruszkowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, - przekazano plac budowy II etapu przebudowy drogi powiatowej w ciągu ulicy Stargardzkiej w Marianowie. 

Zadanie o łącznej wartości 1 894 063,99 zł obejmuje odcinek od wjazdu do miejscowości od strony Trąbek do skrzyżowania z ulicą Spokojną oraz odcinek od skrzyżowania z ulicą Rolną do końca miejscowości. 
Przebudowa ulicy obejmuje:
- położenie nowej nawierzchni jezdni na całej długości tj. 1,26 km
- przełożenie chodników i nawierzchni zjazdów w miejscach niezbędnych do korekty
- regulację wpustu kanalizacji deszczowej oraz pokrywy studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej
- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego 
Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z edycji na 2020 rok. Wysokość dofinansowania wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych, pozostałe 50 % stanowi wkład własny powiatu i partnerskiego udziału Gminy Marianowo.
Zakończenie robót planowane jest na 09.09.2020 r.

Droga powiatowa numer 1734Z stanowi drogę sieci układu podstawowego. Ulica Stargardzka w Marianowie jest głównym ciągiem komunikacyjnym w miejscowości Marianowo i prowadzi, poza ruchem lokalnym, ruch tranzytowy na kierunku Dobrzany – Stargard. Odcinek wskazany w niniejszym zadaniu został zaprojektowany do parametrów technicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” jak dla klasy technicznej „Z”.

Obecnie droga powiatowa numer 1734Z na wnioskowanym odcinku posiada jezdnię o nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych o zmiennej szerokości jezdni 6,0 ÷ 8,5 m. Na całym przebiegu istnieją chodniki o szerokości 1,5 m ÷ 2,0 m z brukowej kostki betonowej. Chodniki zlokalizowano głównie po lewej stronie jezdni, na części długości chodniki przylegają bezpośrednio do krawędzi jezdni, a w części są oddalone  od jezdni o 1,0 m ÷ 3,0 m. Ulica na przeważającej części odwodniona jest wpustami ulicznymi podłączonymi do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Oświetlona jest lampami ulicznymi zamontowanymi na słupach linii energetycznej napowietrznej n.n. 0,4 kV. W chwili obecnej stan techniczny wskazanych odcinków jest zły, praktycznie na całej powierzchni nawierzchnia jezdni jest spękana i zwietrzała, z licznymi nierównościami. Zakres przebudowy obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych, dodatkowo na całej długości odcinka zaprojektowano nowe oznakowanie. Ponadto założono na tym odcinku regulację lokalizacji wpustów deszczowych celem właściwego odwodnienia korpusu drogowego, a przez to zabezpieczenie przed przedwczesnym zniszczeniem konstrukcji jezdni oraz zapewnieniem należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Zarząd Dróg Powiatowych 19.06.2020 14:11
<<< powrót do aktualności