Aktualności
<<< powrót do aktualności
Informacja o zadaniach inwestycyjnych realizowanych w ciągu dróg powiatowych w 2021 roku.
Zadanie pt. .„Przebudowa drogi powiatowej nr 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo”
Wykonawcą robót budowlanych była firma „STRABAG” Sp. z o. o. ul. Mieszka I 31, 
71 – 011 Szczecin,
Zadanie zrealizowano w okresie od grudnia 2020 roku do września 2021 r. tj. 10 miesięcy. W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi powiatowej numer 1703Z na odcinku przebiegającym w miejscowości Kunowo na  długości 2,2 km. 
W ramach przebudowy wykonano :
- nową jezdnię o nawierzchni bitumicznej na powierzchni 11 390 m2
- nowe chodniki i ścieżkę pieszo – rowerową z brukowej kostki betonowej o łącznej powierzchni 6461 m2
- 2 zatoki autobusowe o nawierzchni z brukowej kostki betonowej o łącznej powierzchni 210 m2
- 4 zatoki postojowe o nawierzchni z brukowej kostki betonowej o łącznej powierzchni 491 m2 (22 stanowiska postojowe)
- zjazdy do posesji z brukowej kostki betonowej o łącznej powierzchni 2440 m2
- kanalizację deszczową o łącznej długości 2132 m
- oznakowanie pionowe w ilości 87 sztuk
- oznakowanie poziome o łącznej powierzchni 421 m2
- 2 przepustu drogowe
- nasadzono 55 drzew i 200 krzewów

W trackie prowadzonych prac budowlanych pełniono nadzór archeologiczny oraz przyrodniczy. W celu zapewnienia właściwych warunków siedliskowych, a przez to spełniania wymogów ochrony środowiska zawieszono 8 skrzynek lęgowych dla ptaków. 

Mając na uwadze bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły podstawowej oraz poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego wykonano 7 przejść dla pieszych z oświetleniem dedykowanym lampami energooszczędnymi typu LED. 

Przebudowa drogi powiatowej była współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę  9 217 964,94 zł., z tego uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 4 454 762,88 zł, wkład własny Powiatu Stargardzkiego  w wysokości 4 313 202,06 zł oraz z budżetu Gminy Kobylanka w wysokości 450 000 zł.
Zadanie pn. „Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Generała Władysława Andersa w Stargardzie” ( zadanie realizowane w latach 2021 – 2022 ).  

Wykonawcą robót budowlanych jest firma „STRABAG” Sp. z o. o. ul. Mieszka I 31, 71 – 011 Szczecin.
Zadanie w zakresie zamówienia podstawowego zrealizowano w okresie lipiec – listopad 2021 r. W ramach inwestycji wykonano przebudowę jezdni drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do skrzyżowania z ulicą Jesionową,  odcinek o długości 0,84 km.
W ramach zakresu podstawowego w 2021 roku wykonano :
- nową jezdnię o nawierzchni bitumicznej na powierzchni 4620 m2
- przestawienie i regulacje krawężników na długości 1600 m

W miesiącu wrześniu br. podjęto uchwały o zwiększeniu środków finansowych o 500 000 zł. ( 50/50 Powiat Stargardzki i Gmina Miasto Stargard ) celem ujęcia do realizacji w ramach zadania nowych chodników i zjazdów do posesji na całym odcinku. Zamawiający w myśl podjętych uchwał udzielił wykonawcy zamówienia na roboty podobne w zakresie
- wykonania  nowych chodników z brukowej kostki betonowej, o całkowitej powierzchni 2512,9 m2
- wykonanie nowych zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, o całkowitej powierzchni 1344,49 m2
Termin realizacji zamówienia na roboty podobne określono do dnia 31 marca 2022 r. 

Całkowity koszt realizacji zadania w zakresie zamówienia podstawowego i zamówienia uzupełniającego opiewa na kwotę  1 373 000,00 zł., z przy udziale finansowym Gminy Miasto Stargard i Powiat Stargardzki po 50 %. 

Zadanie pn. „Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Generała Władysława Sikorskiego w Stargardzie” (zadanie realizowane w latach 2021 2022).  

Wykonawcą robót budowlanych jest firma „STRABAG” Sp. z o. o. ul. Mieszka I 31, 71–011 Szczecin.
Zadanie w zakresie zamówienia podstawowego zrealizowano w okresie lipiec – listopad 2021 r. W ramach inwestycji wykonano przebudowę jezdni drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Generała Władysława Andersa do skrzyżowania z ulicą Dębową, odcinek o długości 0,503 km. 
W ramach zakresu podstawowego w 2021 roku wykonano:
- nową jezdnię o nawierzchni bitumicznej na powierzchni 2990 m2
- przestawienie i regulacje krawężników na długości 865 m

W miesiącu wrześniu br. podjęto uchwały o zwiększeniu środków finansowych o 500 000 zł. (50/50 Powiat Stargardzki i Gmina Miasto Stargard) celem ujęcia do realizacji w ramach zadania nowych chodników i zjazdów do posesji na całym odcinku. Zamawiający w myśl podjętych uchwał udzielił wykonawcy zamówienia na roboty podobne w zakresie
- wykonania  nowych chodników z brukowej kostki betonowej, o całkowitej powierzchni 2547 m2
- wykonanie nowych zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, o całkowitej powierzchni 1059 m2
Termin realizacji zamówienia na roboty podobne określono do dnia 31 marca 2022 r. 

Całkowity koszt realizacji zadania w zakresie zamówienia podstawowego i zamówienia uzupełniającego opiewa na kwotę  1 039 000,00 zł., z przy udziale finansowym Gminy Miasto Stargard i Powiat Stargardzki po 50 %. 

Zadanie pn. „Przebudowa drogi 1726Z w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pęzina  na odcinku 1 km”
 
Wykonawcą robót budowlanych była firma „STRABAG” Sp. z o. o. ul. Mieszka I 31, 71 – 011 Szczecin.
Zadanie zrealizowano w okresie sierpień – listopad 2021 r. W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową numer 1731Z w kierunku Pęzina,  odcinek o długości 1,0 km. 
W ramach zadania wykonano :
- jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m ÷ 7,1 m o długości całkowitej 1000 m o powierzchni całkowitej 6055,0 m2
- chodnik z brukowej kostki betonowej gr. 6,0 cm szerokości 2,0 m o długości całkowitej 151,5 m  o powierzchni całkowitej 303,0 m2
- 7 sztuk miejsc dostępu do posesji z brukowej kostki betonowej gr. 8,0 cm szerokości 3,5 m ÷ 5,1 m o długości całkowitej 14,0 m  o powierzchni całkowitej 87,1 m2
- 1 zjazd do boiska sportowego z brukowej kostki betonowej gr. 8,0 cm szerokości 3,5 m o długości 3,7 m  o powierzchni całkowitej 17,0 m2
- pobocza umocnione destruktem bitumicznym ( pochodzącym z wcześniejszego frezowania ) szerokości 1,0 m i długości całkowitej 1080,0 m o powierzchni całkowitej 1080,0 m2
- zieleńce ( humusowanie z obsianiem trawą ) szerokości 1,0 m i długości całkowitej 267,0 m o powierzchni całkowitej 267,0 m2
- wyniesione przejście dla pieszych ( najazdy z kamiennej kostki granitowej surowo łupanej, spocznik z betonu asfaltowego ) szerokości 7,5 m o długości całkowitej 6,0 m  o powierzchni całkowitej 45,0 m2
- wymianę istniejących 2 sztuk wpustów deszczowych
- kanał technologiczny na długości 1000 m, 

Przebudowa drogi powiatowej była współfinansowana z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 1500 153,43 zł., z tego uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 741 311,35 zł, wkład własny Powiatu Stargardzkiego  w wysokości 379 421,04 zł oraz z budżetu Gminy Suchań w wysokości 379 421,04 zł.
Zadanie pn. „ Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1716Z Morzyca – Dolice”. 
 
Wykonawcą robót budowlanych była firma  EMULEX Kalinowski Sp. z o. o. , ul. Tańskiego 16, 73 – 110 Stargard. 
Zadanie zrealizowano w okresie wrzesień – październik 2021 r. W ramach inwestycji wykonano podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni na odcinku Morzyca – Dolice na długości 3,56 km.  na łącznej powierzchni 21 390 m2. 
Całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 367 195,81 zł. Z budżetu Powiatu Stargardzkiego wydatkowano kwotę w wysokości 275 396,86 zł oraz z budżetu Gminy Dolice w wysokości 91 798,95 zł. Zadanie pn. „ Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w Strzebielewie”. 

Wykonawcą robót budowlanych była firma „STRABAG” Sp. z o. o. ul. Mieszka I 31, 71 – 011 Szczecin.
Zadanie zrealizowano w okresie wrzesień – listopad 2021 r. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię jezdni wraz z przełożeniem i wykonaniem chodników drogi powiatowej numer 1775Z na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 1716Z do skrzyżowania z drogą nr 1714Z w miejscowości Strzebielewo,  odcinek o długości 0,889 km. 
W ramach zadania wykonano:
- jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m ÷ 5,8 m o długości całkowitej 889 m o powierzchni całkowitej 5139 m2
- wyniesiona powierzchnie spowalniającą z kostki kamiennej – 1 szt. 
- przełożenie istniejącego chodnika oraz nowy peron przystankowy z brukowej kostki betonowej na powierzchni łącznej 244 m2
- przełożenie istniejących zjazdów do posesji z brukowej kostki betonowej na powierzchni łącznej 291 m2
- pobocza umocnione destruktem bitumicznym (pochodzącym z wcześniejszego frezowania) szerokości 1,0 m na powierzchni całkowitej 812,0 m2
- zieleńce ( humusowanie z obsianiem trawą ) szerokości 1,0 m na powierzchni całkowitej 2077 m2

Całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 945 273,80 zł. Z budżetu Powiatu Stargardzkiego wydatkowano kwotę w wysokości 345 273,80 zł oraz z budżetu Gminy Dolice w wysokości  600 00,00 zł. 
Zadanie pn. „ Budowa chodnika w Klępinie”. 
 
Wykonawcą robót budowlanych była firma „TRANS – REM „ Łukasz Kamiński, ul. Wojska Polskiego 34A, 73 – 115 Dolice.
Zadanie zrealizowano w okresie październik – listopad 2021 r. W ramach inwestycji wykonano w ciągu drogi powiatowej numer 1700Z nowy chodnik w miejscowości Klępino na odcinku od posesji nr 53 do końca posesji nr 56A,  o łącznej długości 68 m. 
W ramach zadania wykonano :
- chodnik z brukowej kostki betonowej gr. 6,0 cm szerokości 2,0 m o powierzchni całkowitej 67,0 m2
- zjazdy do posesji z brukowej kostki betonowej gr. 8,0 cm o powierzchni całkowitej 69,0 m2
- zieleńce ( humusowanie z obsianiem trawą ) szerokości 1,0 m o powierzchni całkowitej 68,0 m2

Całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 48 615,76 zł. Z budżetu Powiatu Stargardzkiego wydatkowano kwotę w wysokości 28 615,76 zł oraz z budżetu Gminy Stargard w wysokości  20 00,00 zł. Zadanie pn.  Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. „Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody”  

Wykonawcą dokumentacji była firma „A3” – Justyna Roman, Drogowa Pracownia Projektowa ul. Dębowa 24, 72 – 004. 
Zadanie realizowane w okresie wrzesień 2020 – sierpień 2021 r.  Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:
- projekt branży drogowej
- projekt branży kanalizacji deszczowej
- projekt branży elektrycznej, wodociągowej, telekomunikacyjnej (w zakresie likwidacji kolizji z poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu)
- projekt stałej organizacji ruchu  
- projekt kanału technologicznego 
- przedmiar robót obejmujący wszystkie branże objęte projektem (branże:  drogowa, mostowa, kanalizacja deszczowa, elektryczna, wodociągowa, telekomunikacyjna, kanał technologiczny)
- informacje do planu BIOZ
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
- kosztorys inwestorski 
- kosztorys ofertowy (  
formularz do wypełnienia przez Wykonawców robót budowlanych z podziałem na poszczególne branże)

Koszt realizacji zadania opiewał na kwotę 143 789,00 w całości płatne z budżetu Powiatu Stargardzkiego, z tego 50 000,00 zł. zapłacono w 2020 roku. 

Zadanie pn. Aktualizacji dokumentacji projektowej na zadanie pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard – Sowno. Etap A i etap Am”

Wykonawcą aktualizacji dokumentacji jest firma Pracownia Projektowa Dróg i Mostów „DIM”, Ryszard Kowalski, ul. Sosnowa 6F, 71-468 Szczecin (autor opracowanej w 2009 roku dokumentacji) . 
Zadanie realizowane w okresie październik 2021 – luty 2022 r. Aktualizacja dokumentacji projektowej obejmuje:
- projekt branży drogowej
- projekt branży kanalizacji deszczowej
- projekt branży mostowej
- projekt branży elektrycznej, wodociągowej, telekomunikacyjnej (w zakresie likwidacji kolizji z poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu)
- projekt stałej organizacji ruchu  
- projekt kanału technologicznego 
- przedmiar robót obejmujący wszystkie branże objęte projektem (branże: drogowa, mostowa, kanalizacja deszczowa, elektryczna, wodociągowa, telekomunikacyjna, kanał technologiczny)
- informacje do planu BIOZ
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
- kosztorys inwestorski 
- kosztorys ofertowy (formularz do wypełnienia przez Wykonawców robót budowlanych z podziałem na poszczególne branże)
Koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 154 980,00 w całości płatne z budżetu Powiatu Stargardzkiego. 
 
Zarząd Dróg Powiatowych 05.01.2022 14:15
<<< powrót do aktualności