Aktualności
<<< powrót do aktualności
OGŁOSZENIE AUKCYJNE
 

Postępowanie aukcyjne na sprzedaż Ciągnika URSUS C-4011, rok produkcji 1969, numer rejestracyjny ZST 6G97 oraz sprzedaż KOSIARKI ROTACYJNEJ BĘBNOWEJ TALEX Z042/2

 

                                               OGŁOSZENIE AUKCYJNE
            Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie, na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym ogłasza aukcję na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego.


I. Nazwa i siedziba organizatora aukcji:
Powiat Stargardzki reprezentowany przez: Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie,

ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard
tel.: 91 577-52-19,  faks:91 577-52-19 w. 34
e-mail:
zdp@zdp.stargard.pl
www.zdp.stargard.pl
 
II. Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji:
Aukcja przeprowadzona będzie w dniu 09.01.2023 r . o godz. 10:00 w budynku Zamawiającego pokój nr 3
 
III. Rodzaj i typ sprzedawanego przedmiotu aukcji:
Przedmiotem aukcji jest:
Zadanie 1
Marka: URSUS
Model: C-4011
Rodzaj: traktor rolniczy
Rok produkcji: 1969
Nr Fabryczny: 062530
Pojemność silnika: 3.120cm3
Moc: 31kW
Stan licznika: 2573 mtg
 
Zadanie 2
Marka: TALEX
Model: Z042/2
Rodzaj: Kosiarka rotacyjna bębnowa
Rok produkcji: 2005
Nr fabryczny: 13176
szerokość koszenia: 185cm

 
IV. Miejsce i termin oględzin przedmiotu aukcji:
Przedmiot aukcji można oglądać od poniedziałku do piątku w siedzibie Obwodu Drogowego w Chociwlu ul. Armii Krajowej 52, w godzinach pracy od 7:00 do 15:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 91 577-52-19.
 
V. Cena wywoławcza przedmiotu aukcji:
Zadanie 1:
a. Cena wywoławcza przedmiotu aukcji wynosi: 13 500,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy pięćset 00/100 złotych)
b. Wysokość postąpienia: 100,00zł.
Zadanie 2:
a. Cena wywoławcza przedmiotu aukcji wynosi: 670,00 zł. (słownie: sześćset siedemdziesiąt 00/100 złotych
b. Wysokość postąpienia: 50,00zł.
 
VI. Informacje dotyczące wadium :
1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości: 10% ceny wywoławczej sprzedawanego mienia,

tj.:
Zadanie 1 -> 1 350,00 zł. brutto (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt 00/100 złotych),
Zadanie 2 -> 67,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem 00/100).
2. Wadium (wyłącznie w pieniądzu) należy wnieść na rachunek bankowy  41 10 20 48 67 0000 12 02 0007 98 22 z adnotacją: „Ciągnik / kosiarka - wadium”. Wadium winno znajdować się na rachunku bankowym najpóźniej w terminie aukcji, tj. do dnia 09 stycznia 2023 roku do godz. 9.00. Potwierdzeniem wniesienia wadium będzie kopia dowodu wpłaty - przekazu bankowego.
3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej bądź uczestnik, który wygrał aukcję uchyli się od zawarcia umowy.
 
VII. Informacje dotyczące przebiegu aukcji:
1. Prowadzący aukcję nie dopuszcza licytanta do udziału w niej jeżeli wadium zostało złożone po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub wysokości.
2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji.
3. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.
4. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
5. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.
6. Nabywca jest zobowiązany podpisać umowę i zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia przybicia.
7. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt dokonuje odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży z siedziby Obwodu Drogowego w Chociwlu ul. Armii Krajowej 52.
 
VIII. Uwagi:
1. Przystępując do aukcji nabywca powinien zapoznać się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji.
2. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan ciągnika/kosiarki objętego aukcją.
3. Wzór umowy kupna–sprzedaży stanowi załącznik do ogłoszenia.
 
IX. Zastrzeżenie:
1. Organizatorowi aukcji przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez podania przyczyny.

Załączniki:

OGŁOSZENIE AKUCYJNE - plik pdf 

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY - plik pdf 

 

14.12.2022 12:31
<<< powrót do aktualności