Aktualności
<<< powrót do aktualności
Ogłoszenie o przetargu na zbycie KOSIARKI ROTACYJNEJ BĘBNOWEJ TALEX Z042/2
GŁOSZENIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie, działając na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu nr 2433/22 z dn. 17 listopada 2022 r. ogłasza przetarg pisemny na zbycie:
kosiarki rotacyjnej bębnowej TALEX Z042/2
I.  Nazwa i siedziba organizatora aukcji:
Powiat Stargardzki reprezentowany przez: Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie,
ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard tel.: 91 577-52-19, faks:91 577-52-19 w. 34
e-mail: 
zdp@zdp.stargard.pl www.zdp.stargar.pl
II.  Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia: 26.01.2023 r . do godz. 10:00 w budynku Zamawiającego pokój nr 3. Koperta powinna być zaadresowana:
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie
ul. Bydgoska 13/15
73-110 Stargard
Koperta powinna być oznaczona opisem:
„Oferta na zakup kosiarki bijakowej TALEX"
Nie otwierać przed terminem otwarcia tj. 26.01.23 r. przed g. 10:00"''
III. Oferta powinna zawierać:
-  Imię, nazwisko oraz adres oferenta
-  telefon kontaktowy
-  oferowaną cenę
IV.  Rodzaj i typ sprzedawanego przedmiotu aukcji:
Marka: TALEX
Model: Z042/2
Rodzaj: Kosiarka rotacyjna bębnowa
Rok produkcji: 2005 Nr fabryczny: 13176 szerokość koszenia: 185cm
V. Miejsce i termin oględzin przedmiotu sprzedaży:
Przedmiot sprzedaży można oglądać od poniedziałku do piątku w siedzibie Obwodu Drogowego w Chociwlu ul. Armii Krajowej 52, w godzinach pracy od 7:00 do 15:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 91 577-52-19.
VI.  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu:
Cena wywoławcza przedmiotu wynosi: 350,00 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt 00/100 złotych)
VII.  Informacje dotyczące wadium :
1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości: 10% ceny wywoławczej sprzedawanego mienia: tj. 35,00 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć 00/100).

2. Wadium (wyłącznie w pieniądzu) należy wnieść na rachunek bankowy 41 10 20 48 67 0000 12 02 0007 98 22 z adnotacją: „kosiarka - wadium". Wadium winno znajdować się na rachunku bankowym najpóźniej w terminie, tj. do dnia 26 stycznia 2023 roku do godz. 9.00. Potwierdzeniem wniesienia wadium będzie kopia dowodu wpłaty - przekazu bankowego.

3.  Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej bądź uczestnik, który wygrał aukcję uchyli się od zawarcia umowy.
VIII. Informacje dotyczące przebiegu przetargu:
1.  Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:
-  wadium zostało złożone po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu
lub
wysokości.
uczestnik nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.
2.  W przepadku złożenia ofert w takiej samej wysokości, komisja przetargowa zaproponuje Oferentom wzięcie udział w licytacji.
3.  Z chwilą wyboru oferty (ewentualnie wygranej licytacji) następuje zawarcie umowy sprzedaży.
4.Nabywca jest zobowiązany podpisać umowę i zapłacić cenę nabycia w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt dokonuje odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży z siedziby Obwodu Drogowego w Chociwlu, ul. Armii Krajowej 52.
IX. Uwagi:
1.      Przystępując do przetargu nabywca powinien zapoznać się ze stanem technicznym przedmiotu.
2.      Sprzedający nie udziela gwarancji na stan kosiarki objętej przetargiem.
3.      Wzór umowy kupna-sprzedaży stanowi załącznik do ogłoszenia.
X. Zastrzeżenie:
1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia bez podania przyczyny.

 
 
 

Ogłoszenie o Przetargu - wzór oferty - wzór umowy kupna - sprzedaży 

19.01.2023 05:47
<<< powrót do aktualności