Rządowy Fundusz Polski Ład

Modernizacja drogi powiatowej numer 1731Z na odcinku od przejazdu  kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku

Golina – Sulino

 

 

Całkowita wartość inwestycji –  2.869.732,88 zł

Przedmiotem zadania jest modernizacja drogi powiatowej numer 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej numer 1732Z na odcinku Golina – Sulino  tj. odcinki dolotowe do skrzyżowania przed miejscowością Barzkowice. Drogi na przedmiotowym odcinku są w złym stanie technicznym. Z uwagi na brak właściwej konstrukcji podbudowy występują liczne wyrwy, wyboje i zapadnięcia praktycznie na całej szerokości jezdni, co szczególnie się uwidacznia po okresie zimowym. Pojawiające się uszkodzenia są w trybie awaryjnym likwidowane przy użyciu grysu i emulsji asfaltowej.
Z uwagi na zakres uszkodzeń oraz ich rodzaj praktycznie wymaganym jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni na wskazanym odcinku dróg . Ponadto niezbędnym jest wykonanie na tym odcinku właściwego odwodnienia korpusu drogowego, celem zabezpieczenia drogi przed przedwczesnym zniszczeniem konstrukcji jezdni oraz zapewnieniem należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się do wykonania:

– nową nawierzchnie jezdni i poboczy drogi powiatowej numer 1731Z na odcinku o długości 0,99 km

– nową nawierzchnię jezdni i poboczy drogi powiatowej numer 1732Z na odcinku o długości 0,99 km

– przebudowę zjazdów i dojść do posesji;

– przebudowę peronu przystankowego

– kategoria ruchu KR-2

– jezdnia jednoprzestrzenna dwukierunkowa o szerokości 5,5 m.

Przedmiotowe zadanie stanowi kontynuację zadania realizowanego w roku 2016. Wykonanie przebudowy tego etapu  ma znaczny wpływ na wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa. Poprawa stanu technicznego drogi  znacznie skróci czas dojazdu mieszkańców do Stargardu do ośrodków o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa ich w trakcie podróży.