UZGODNIENIE ZASAD KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków (do pobrania poniżej).
 2. Projekt rozkładu jazdy.
 3. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.
 4. Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób w regularnym transporcie drogowym

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
 1. Adres email: info@zdp.stargard.pl
 2. Telefon: 91 5775219.

 

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

I. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy, w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.
II. Funkcję administratora przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Stargardzki wykonuje Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie.
III. Warunkiem korzystania z przystanków jest uzyskanie zgody od Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie.
IV. Zgoda, o której mowa w ust. 3 następuje na pisemny wniosek operatora lub przewoźnika kierowany do Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie wraz z następującymi załącznikami:

 1. Proponowany rozkład jazdy,
 2. Określenie przystanków zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały, na których operator lub
 3. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 4. Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia
V. Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie może odmówić zgody na korzystnie z przystanku jeżeli:
 1. Wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanku,
 2. Wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu
 3. Operator lub przewoźnik planuje świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie, w tym
VI. Operator lub przewoźnik korzystający z przystanku zobowiązany jest do:
 1. Korzystania z przystanków w sposób umożliwiający innym użytkownikom korzystania z
 2. Umieszczania we własnym zakresie, na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy
 3. Przestrzegania rozkładu jazdy, aby nie powodować utrudnień w korzystaniu z
 4. Każdorazowego powiadomienia Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie
VII. Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim może cofnąć zgodę na korzystanie z przystanków operatorowi lub przewoźnikowi w przypadku nie stosowania się do powyższych warunków i zasad.
PLIKI DO POBRANIA:
 • Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków

 

 • Wykaz lokalizacji przystanków na drogach powiatowych będących własnością Powiatu Stargardzkiego

 

 • Uchwała Nr XLII/542/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 24 września 2014r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Stargardzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • Uchwała Nr XIII/162/16 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 stycznia 2016r., zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Stargardzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • Uchwała Nr XX/251/16 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 października 2016r., zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Stargardzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • Uchwała Nr XLIX/606/23 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 marca 2023 r., zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Stargardzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków