Projekty unijne
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

2018 roku Powiat Stargardzki zrealizował projekt pn.:

 

„Przebudowa drogi 1704Z od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

Oś Priorytetowa 5  Zrównoważony transport

 

Działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych.

 

Wartość projektu wyniosła 7,9 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwota 3 mln zł.

 

Długość przebudowanego odcinka drogi  0,97 km.
W ramach zadania wykonano: skrzyżowanie typu rondo, chodniki, ścieżki rowerowe, dwie zatoki autobusowe, oświetlenie, kanalizację deszczową, przepust pod drogą, oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego    

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

W dniu 13 marca 2018 roku Powiat Stargardzki podpisał z Województwem Zachodniopomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn.:
„Przebudowa drogi 1704Z od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa 5  Zrównoważony transport
Działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych.

Planowana wartość projektu wynosi 8,4 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwota 3 mln zł.
Termin zakończenia realizacji inwestycji zaplanowano na październik 2018 r.

Zakres projektu obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1704Z od Węzła Stargard drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudowa skrzyżowania, zakres robót obejmuje:
−  przebudowę drogi powiatowej na odcinku 0,97 km;
−  przebudowę i budowę odcinka drogi gminnej;
−  przebudowę istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo;
−  budowę nowych chodników;
−  budowę ścieżek rowerowych;
−  budowę ciągów pieszo – rowerowych;
−  budowę zatok autobusowych;
−  odtworzenie istniejących zjazdów;
−  budowę dróg dojazdowych do posesji;
−  budowę kanalizacji deszczowej;
−  zapewnienie prawidłowego odwodnienia terenu inwestycji;
−  budowę oświetlenia;
−  przebudowę istniejących sieci kolidujących z przebudowywaną drogą;
−  wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
−  rozbiórkę istniejącego i budowę nowego przepustu pod drogą powiatową;
−  oczyszczenie w niezbędnym zakresie istniejących rowów,
−  wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebudowywana drogą.

  • Treść ogłoszenia projektu RPO

  • Treść ogłoszenia projektu RPO II(13.12.2010)


Dofinansowanie dróg powiatowych z programu PROW 2014-2020 (31.05.2016)