Zarząd Dróg Powiatowych
w Stargardzie
ul. Bydgoska 13/15
73-110 Stargard
 
 
tel.: 91 577 5219,  91 577 7288
fax: 91 577 5219 wew. 34
 
godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00
 

e-mail: zdp@zdp.stargard.pl

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie informuje, iż zgodnie z art. 63 § 3a KPA, podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
 
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
 
3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
W przypadku wniosków niezwiązanych z postępowaniem administracyjnym, odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą poczty elektronicznej e-mail udziela się wyłącznie w przypadku przesłania jej na adres zdp@zdp.stargard.pl. Ponadto treść korespondencji musi zawierać wskazanie osoby od której pochodzi (imię i nazwisko), jej adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu i lokalu) oraz żądanie (przedmiotu sprawy). Jeżeli w korespondencji nie wskazano danych wnoszącego, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
 

NIP: 854 19 93 809
REGON: 811804156

 

Nr rachunku bankowego:
51 1020 4867 00001802 00079251

Oddziały:

Obwód Drogowy Chociwel

ul. Armii Krajowej 52
73-120 Chociwel
tel.: 91 562 2164