Rządowy Fundusz Polski Ład
Modernizacja drogi powiatowej numer 1740Z na odcinku
Szadzko w kierunku Tarnowa
Całkowita wartość inwestycji –  1.493.384,86 zł
Przedmiotem zadania jest modernizacja drogi powiatowej numer 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa. Droga na przedmiotowym odcinku jest w złym stanie technicznym. Z uwagi na brak właściwej konstrukcji podbudowy występują liczne wyrwy, wyboje i zapadnięcia praktycznie na całej szerokości jezdni, co szczególnie się uwidacznia po okresie zimowym. Pojawiające się uszkodzenia są w trybie awaryjnym likwidowane przy użyciu grysu i emulsji asfaltowej. Z uwagi na zakres uszkodzeń oraz ich rodzaj praktycznie wymaganym jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni na wskazanym odcinku dróg . Ponadto niezbędnym jest wykonanie na tym odcinku właściwego odwodnienia korpusu drogowego, celem zabezpieczenia drogi przed przedwczesnym zniszczeniem konstrukcji jezdni oraz zapewnieniem należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się do wykonania:
– nową nawierzchnie jezdni i poboczy drogi powiatowej numer 1740Z na odcinku o długości 0,99 km
– przebudowę zjazdów do posesji;
– przebudowę chodników;
– kategoria ruchu KR-2
– jezdnia jednoprzestrzenna dwukierunkowa o szerokości 6,0 m.
Przedmiotowe zadanie stanowi kontynuację zadania realizowanego w latach 2013 ÷ 2018. Wykonanie przebudowy tego etapu  ma znaczny wpływ na wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa. Poprawa stanu technicznego drogi  znacznie skróci czas dojazdu mieszkańców do Stargardu do ośrodków o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa ich w trakcie podróży.