Stargard, dnia 22.11.2023 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami) zawiadamiam, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie zamówienia podstawowego z możliwością negocjacji na podstawie
art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzieogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00430013/01 w dniu 05.10.2023r., Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert.

 

Ofertę nr 3 uznano za ofertę najkorzystniejszą.

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy Numer oferty Liczba pkt
w kryterium „cena ofertowa”
Liczba pkt
w kryterium „Okres gwarancji”
Razem
BUDPAK Paweł Szubert

ul. Podleśna 14N, 73-110 Stargard

Cena ofertowa brutto: 6 995 502,36 zł

Okres gwarancji: 60 miesięcy

3 95,00 5,00 100,00

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy Numer oferty Liczba pkt
w kryterium „cena ofertowa”
Liczba pkt
w kryterium „Okres gwarancji”
Razem
TORMEL Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum

ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań

STANLED I Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard

Cena ofertowa brutto: 7 157 003,79 zł

Okres gwarancji: 60 miesięcy

1 92,86 5,00 97,86
STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Cena ofertowa brutto: 9 238 064,22 zł

Okres gwarancji: 60 miesięcy

2 71,94 5,00 76,94
BUDPAK Paweł Szubert

ul. Podleśna 14N, 73-110 Stargard

Cena ofertowa brutto: 6 995 502,36 zł

Okres gwarancji: 60 miesięcy

3 95,00 5,00 100,00
Mazur-Specjalistyczne Przedsiębiorstwo

Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur

ul. Prosta 26 Łozienica, 72-100 Goleniów

Cena ofertowa brutto: 9 413 292,67 zł

Okres gwarancji: 60 miesięcy

4 70,60 5,00 75,60
Musing Bud Sp. z o.o. Sp. Jawna

ul. Sanatoryjna 5, 70-775 Szczecin

Cena ofertowa brutto: 8 449 894,96 zł

Okres gwarancji: 60 miesięcy

5 78,65 5,00 83,65

 

Uzasadnienie:

Po dokonaniu oceny złożonych ofert dotyczących zamówienia, należy stwierdzić, że ofertą najkorzystniejszą w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Oferta nr 3 złożona przez BUDPAK Paweł Szubert z siedzibą przy ul. Podleśnej 14N w Stargardzie. Oferta nr 3 jest kompletna pod względem wymaganych dokumentów oraz spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający stwierdza, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych a jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie przepisów ustawy Pzp. Oferta nr 3 uzyskała najwyższą liczbę punktów podczas dokonywania oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający może zawrzeć umowę z wyłonionym Wykonawcą w terminie, o którym mowa w art. 308 ustawy Prawo zamówień publicznych.