DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W STARGARDZIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

STANOWISKO DS. ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO
I DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
– zatrudnienie od LIPCA 2024 r.

Miejsce wykonywania pracy: Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Liczba i wymiar etatu: 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • wykształcenie średnie lub wyższe ;
 • co najmniej 1 rok stażu pracy – przy wykształceniu wyższym lub co najmniej 3 lata stażu pracy przy wykształceniu średnim ;
 • znajomość ustaw: o drogach publicznych, Prawo o ruchu drogowym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego;
 • umiejętność redagowania pism;
 • znajomość obsługi komputera – pakiet Microsoft Office;
 • dokładność, odpowiedzialność;
 • umiejętność nawiązywania kontaktów;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 • zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia. Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane posiadanie aktualnego prawa jazdy kat. B.

Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowywanie decyzji administracyjnych na zajecie pasa drogowego zgodnie z ustawą o drogach publicznych.
 2. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z zajęciem pasa drogowego bez wymaganego pozwolenia.
 3. Realizacja kontroli dotyczących legalności zajęcia pasa drogowego, wykonywanie objazdów kontrolnych pasa drogowego.
 4. Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w zakresie zasad i stawek za zajęcie pasa drogowego.
 5. Przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji w postępowaniach odwoławczych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Miejsce pracy : Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard.
 2. Praca w godzinach od 700-1500 – od poniedziałku do piątku.
 3. Praca administracyjno-biurowa z przewagą wysiłku umysłowego, w pozycji siedzącej, związana z obsługą urządzeń biurowych i monitorów ekranowych powyżej 4 godz. dziennie.

Kontakt z interesantami.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – curriculum vitae;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 5. kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie;
 8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

doświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Stargardzie, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 31 marca 2024 r. z następującą adnotacją: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Stanowisko ds. zajęcia pasa drogowego i decyzji administracyjnych”

 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard, lub
 • składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard – parter, pokój nr 3;
 • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej /ZDPStargard/SkrytkaESP (ePUAP).
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem ePUAP wymagane w ogłoszeniu o naborze dokumenty nie mogą być przesyłane w załączniku w formie skanu. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane elektronicznie, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie.
 • List motywacyjny i życiorys powinien być opatrzony klauzulą: Zgadzam się na przetwarzanie przez Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard, danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę
 • Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Stargard, 20.02.2024 r.

Zbigniew Sowa