Stargard, dnia 15.04.2024 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
„Wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1716Z za miejscowością Kolin”

 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00231803/01 z dnia 05.03.2024r.

  1. Termin składania ofert – 15.04.2024 r. o godz. 10:00.
  2. Termin otwarcia ofert – 15.04.2024 r. o godz. 10:05.
  3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 1 000 000,00 zł brutto
  4. Nazwy, adresy wykonawców, ceny ofertowe oraz inne kryteria w kolejności otwieranych ofert:
Numer oferty Nazwa i adres oferenta Cena ofertowa brutto Okres gwarancji
1 Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe ARBET Sp. z o.o.

ul. Nasienna 4

73-110 Stargard

956 940,00 60 miesięcy

 

Komisja przetargowa