Strona głównaKontaktBIP
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Do pobrania
Akty prawne
Organizacja ruchu drogowego
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Przejazdy nienormatywne


  

 
  Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim wydaje zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych drogami powiatowymi kategorii I. Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu dla pojazdów:
a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908, z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366).
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629).
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 764).

Zezwolenie kategorii I

    Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu, na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy, bez wskazania pojazdów, którymi ma być wykonywany przewóz. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.  
  • Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I
 

2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia
Zezwolenie wydaje się, po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Wydając zezwolenie, zarządca drogi wydaje także jego wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia. Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty w kategorii I:
a) 50 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b) 100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c) 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy;

   Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii. Przykład:
Jeden pojazd = zezwolenie + wypis
dwa pojazdy = zezwolenie + dwa wypisy
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych